SASANUMA, SUMIKO, and HISAKO MONOI. "The syndrome of Gogi (word‐meaning) aphasia." Neurology 25.7 (1975): 627. Web. 15 Aug. 2022.