Hazama, Ryuji et al "Muscular dystrophy in six young girls." Neurology 29.11 (1979): 1486. Web. 22 June. 2021.