Oda, Kenichiro, Susumu Korenaga, and Yushi Ito. "Myasthenia gravis." Neurology 31.3 (1981): 282. Web. 11 Nov. 2019.