Liu, Ye, Yue Zhang, and Qiang Dong. "Teaching NeuroImages: Hirayama Disease With Symmetric Atrophy of Bilateral Distal Upper Extremities." Neurology 96.23 (2021): e2899-e2900. Web. 22 June. 2021.