Katsanos, Aristeidis H. et al "Utility of Intravenous Alteplase Prior to Endovascular Stroke Treatment." Neurology 97.8 (2021): e777-e784. Web. 26 Oct. 2021.