Liu, Jia, Lu-ning Wang, and Ji-ping Tan. "Dementia in China: Current status." Neurology 81.12 (2013): 1077-1078. Web. 09 May. 2021.