Wang, Xianwei et al "Effect of clopidogrel with aspirin on functional outcome in TIA or minor stroke." Neurology 85.7 (2015): 573-579. Web. 26 Nov. 2021.